Geskiedkundige Datums - Boeke Van Gister

Go to content

Geskiedkundige Datums

Datums van gister

Geboorte- en sterfdatums van Skrywers en Digters.

1888 A.D.Keet.Oorlede 1972
1878 A.G.Visser.Oorlede 1929
1925 A.J.J.Visser
1838 A.Pannevis. Oorlede 1884
1889 Abraham Fouche
1936 Adam Small
1952 Antjie Krog
1921 Barend J.Toerien
1897 Boerneef (I.W.van der Merwe).Oorlede 1967
1939 Breyten Brytenbach
1919 C.F.Rudolph
1873 C.J.Langenhoven.Oorlede 1932
1880 C.Louis Leipoldt.Oorlede 1947
1902 C.M.v.d.Heever.Oorlede 1957
1843 C.P.Hoogenhout. Oorlede 1922
1947 Casper Smidt
1925 D.Couzyn
1836 D.F.du Toit.Oorlede 1922
1881 D.F.Malherbe.Oorlede 1969
1914 D.J.Opperman
1939 D.Sleigh
1901 Eitemal
1915 Elizabeth Eybers
1916 Ernst van Heerden
1871 Eugene N.Marais.Oorlede 1936
1916 F.A.Venter
1844 F.W.Reitz. Oorlede 1934
1949 Fanie Olivier
1927 Freda Plekker.Oorlede 1973
1917 G.A.Watermeyer.Oorlede 1972
1938 G.J.Kruger
1947 George H.Weideman
1939 George Louw
1875 G.S.Preller.Oorlede 1943
1924 H van der Merwe Scholtz
1889 H.A.Fagan.Oorlede 1963
1920 H.W.Truter.Oorlede 1977
1943 Hein Swart
1938 Henk Raal
1900 I.D.du Plessis
1936 I.L.de Villiers
1926 Ina Rousseau
1933 Ingrid Jonker.Oorlede 1965
1922 J.A.Venter
1938 J.C.Steyn
1838 J.Lion Cachet.Oorlede 1912
1895 J.R.L.van Bruggen.Oorlede 1948
1865 Jan F.E.Celliers.Oorlede 1940
1938 Jeanne Goosen
1944 Leon Strydom
1939 Lina Spies
1930 Louis Eksteen
1929 M.M.Walters
1931 Marie Blomerus
1944 N.A.Liebenberg
1906 N.P.van wyk Louw.Oorlede 1970
1942 Niel van Tonder
1924 Olga Kirsch
1921 P.H.Philander
1946 P.H.Roodt
1925 Peter Blum
1844 Petrus (P.D.Rossouw).Oorlede 1896
1944 Phil du Plessis
1920 Pieter Pistorius
1935 Pirow Bekker
1836 Pulvermacher. Oorlede 1910
1933 R.K.Belcher
1945 Rosa Keet
1912 S.Ign.Mocke
1847 S.J.du Toit.Oorlede 1911
1917 S.J.Pretorius.
1914 S.V.Petresen
1922 Sheila Cussons
1948 Stephan Bouwer
1892 T.J.Haarhoff.Oorlede 1971
1892 Theo Wassenaar
1894 Toon v.d.Heever.Oorlede 1956
1877 Totius.(J.D.du Toit). Oorlede 1953
1910 Uys Krige
1913 W.E.G.Louw
1949 Wessel Pretorius
1935 Wilhelm Knobel.Oorlede 1974
1940 William Rowland
1933 Wilma Stockenstrom


Tydperk 1488-1580

1488 April - Bartholomeus Dias ontdek die Kaap van Storms
1497 November - Vasco Da Gama land in St Helenabaai
1503 Antonio da Saldanha bereik die Kaap en bestyg Tafelberg
1510 Francisco d'Almeida en 65 van sy manskappe word in Tafelbaai vermoor
1580 Sir Francis Drake seil om die Kaap


Tydperk 1652 tot 1789

1652 6 April - Jan v Riebeeck land in Tafelbaai - stig die eerste nedersetting aan die Kaap
1658 28 Maart - Die Amersfoort land met die eerste slawe van Angola.
1658 Eerste ernstige botsings tussen Van Riebeeck se manne en die inboorlinge
1658 Twee vryburgers kry toestemming om tussen die Kaap,Saldanhabaai en Dasseneiland handel te dryf
1659 Die eerste wyn word aan die Kaap gepars
1666 Januarie - Die bou van die Kasteel neem in aanvang
1679 Simon van der Stel stig Stellenbosch
1685 Koper word in Namakwaland ontdek
1688 April - Aankoms van die Franse Hugenote met die Voorschooten
1691 Simon van der Stel goeweneur aan die Kaap
1699 Willem Adriaan van der Stel goeweneur aan die Kaap
1719 Begin van die tabaknywerheid aan die Kaap
1737 George Schmidt stig die eerste sendingstasie te Genadendal
1751 Ryk Tulbach goeweneur aan die Kaap
1789 Spaanse Marino-skape word ingevoer

 
Tydperk 1795 tot 1908

1795 11 Junie - Eerste Britse besetting van die Kaap
1803 21 Februarie - Die Kaap word aan die Bataafse Republiek teruggegee
1803 Jacob de Mist kommissaris-generaal aan die Kaap
1806 Januarie - Tweede Britse besetting van die Kaap
1807 Graaf Caledon goeweneur aan die Kaap
1811 Sir John Cradock goeweneur aan die Kaap
1814 Lord Charles Somerset goeweneur aan die Kaap
1820 9 April - Aankoms van 5000 Britse setlaars in Algoabaai
1828 Sir Lowry Cole goeweneur aan die Kaap
1829 Die Universiteit van Kaapstad word op 1 Oktober geopen
1834 Sir Benjamin D'Urban goeweneur aan die Kaap
1835 Durban gestig. Begin van die Trichardt-trek
1836 Groot Trek uit die Kaapkolonie
1837 2 Februarie - Piet Retief se manifes verskyn in The Graham's Town Journal
1838 16 Desember, Slag van Bloedrivier
1838 6 Februarie - Piet Retief en sy manne deur Dingaan uitgemoor
1838 Sir George Napier goeweneur aan die Kaap
1843 Natal as Britse kolonie verklaar
1844 Sir Peregrine Maitland goeweneur aan die Kaap
1846 Bloemfontein gestig
1847 Sir Harry Smith goeweneur aan die Kaap
1848 Britse soewereiniteit oor die gebied tussen Oranje- en Vaalrivier verklaar
1852 Brittanje erken Transvaal se onafhanklikheid by Sandrivier-konvensie
1852 Sir George Cathcart goeweneur aan die Kaap
1854 Brittanje erken die onafhanklikheid van die Oranje-Vrystaat tydens Bloemfontein-Konvensie
1854 Sir George Grey goeweneur aan die Kaap
1855 Pretoria gestig
1857 Maandelikse poskontrak tussen Engeland en die Kaap aan die Union-redery toegeken
1863 Spoorlyn tussen Kaapstad en wellington geopen
1867 Eerste diamant naby Hopetown ontdek
1874 Mei - Dorslandtrekkers verlaat Transvaal
1875 Stigting van Die Genootskap van Regte Afrikaners (14 Augustus)
1877 Sir Bartle Frere goeweneur aan die Kaap
1877 Transvaal word as Britse kolonie geproklameer
1879 22 Januarie - Die slag van Isandhlwana
1880 Eerste Vryheidsoorlog - stigting van Afrikanerbond
1881 27 Februarie - Slag van Majuba
1881 Gebruik van Hollands in Kaapse Parlement toegelaat
1881 Transvaal herwin onafhanklikheid.
1883 Paul Kruger word President van die SA Republiek
1886 Johannesburg gestig
1886 Ontdekking van goud op Witwatersrand
1892 Spoorweg tussen Kaapstad en Johannesburg voltooi
1893 Adv. Johannes Gerhardus Stridom gebore op 14 Julie, oorlede 1958
1895 Jameson-inval
1897 Sir Alfred Milner goeweneur aan die Kaap
1899 11 Oktober - Tweede Vryheidsoorlog begin
1901 Dr H.F.Verwoerd op 8 September in Nederland gebore
1902 31 Mei - Vrede van Vereeniging
1905 Tweede Afrikaanse Taalbeweging
1906 Selfregering aan die Transvaal toegestaan
1907 Selfregering aan die Oranje-Vrystaat toegestaan
1908 Nasionale Konvensie in Durban


Tydperk 1910 tot 1960

1910 Hoeksteen van Uniegebou gelê
1910 Konstitusie van die Unie van SA op 31 Mei
1910 Louis Botha word Eerste Minister
1912 Januarie - South-African Natives National Congress in Bloemfontein gestig
1913 Vrouemonument in Bloemfontein onthul op 16 Desember
1914 Die Parlement stem ten gunste van deelname aan Eerste Wêreldoorlog
1914 Genl. Koos de la Rey in Langlaagte geskiet
1914 OP 4 Augustus breek die Eerste Wêreldoorlog uit
1914 Rebellie breek uit
1915 Die Burger gestig op 26 Julie met Dr D.F.Malan as hoofdirekteur
1915 Eerste uitgawe van "Ons Vaderland" op 10 September
1915 Oorgawe van Duitse magte in Suidwes Afrika
1916 Eerste uitgawe van Die Huisgenoot verskyn op 20 Mei
1918 Vrede verklaar op 11 November
1919 Eerste uitgawe van Die Landbou Weekblad verskyn op 21 Mei
1919 Genl. Louis Botha oorlede op 27 Augustus
1919 Unie ontvang mandaat oor Suidwes Afrika
1922 Staking van mynwerkers
1925 Afrikaans word tweede amptelike taal
1930 Stemreg aan vroue toegestaan - 11 April
1933 Die Bybel in Afrikaans
1936 Rykskou in Johannesburg
1936 Stem van Suid-Afrika word volkslied
1937 Sir Patrick Duncan word Goeweneur-Generaal
1938 Eeufeesviering van die Groot Trek - Hoeksteen van Voortrekkermonument gelê
1939 Op 3 September breek Tweede Wêreldoorlog uit
1942 Genl. J.B.M Hertzog oorlede - 21 November
1945 Eerste atoombom op Nagasaki
1945 Einde van Tweede Wêreldoorlog
1946 Psalms en Gesange in Afrikaans
1947 Britse koningshuis besoek SA
1950 Begin met die oprigting van Klipfontein Organiese Produkte
1950 Begin met die oprigting van Sasol
1958 Stemreg verleen aan 18-jariges
1960 Eerste aanslag op lewe van Dr H.F.Verwoerd op 9 April deur David Pratt
1960 OP 5 Oktober besluit kiesers om na Republikeinse regeringsvorm oor te gaan


Tydperk 1961 tot 1994

1961 H.F.Verwoerd Eerste Minister. 31 Mei 1961- 6 September 1966
1961 Op 31 Mei kom die Republiek van Suid-Afrika tot stand, met adv. C.R.Swart as eerste President
1964 Selfregering aan die Transkei toegestaan met Kaizer Matanzima as Hoofminister
1965 Eensydige onafhanklikheidsverklaring deur Rhodesië op 11 November - Eerste Minister Ian Smith
1966 B.J.Vorster Eerste Minister. 13 September 1966 - 27 September 1978
1966 Dr H.F.Verwoerd word op 6 September deur Tsafendas om die lewe gebring
1967 3 Desember - Dr Chris Barnard plant die eerste hart oor op L. Washanski in die Grote Schuur hospitaal
1970 Op 2 Maart verklaar Rhodesië homself as 'n onafhanklike Republiek
1974 Opening van die 1820 Setlaars Nasionale Monument in Grahamstad op 13 Julie
1974 SA wermag loods aanval in Angola
1975 Mosambiek word op 25 Junie onafhanklik
1975 Opening van Afrikaanse Taalmonument te Paarl op 10 Oktober deur B.J.Vorster
1976 16 Junie - Onluste begin In Soweto (South-Western-Township)
1976 Transkei word onafhanklike staat op 26 Oktober
1977 Op 6 Desember word Bophuthatswana 'n onafhanklike staat
1978 Inligtingskandaal
1978 P.W.Botha Eerste Minister. 28 September 1978 -
1978 Verenigde Volke keur resolusie 435 t.o.v. SWA goed
1979 B.J. Vorster bedank
1979 Venda word 'n onafhanklike staat op 13 September
1980 Op 18 April word Zimbabwe 'n onafhanklike staat
1980 Robert Mugabe word Eerste Minister
1981 Op 4 Desember word Ciskei 'n onafhanklike staat
1982 Stigting van Die Konserwatiewe Party van SA
1982 Stigting van die National Union of Mineworkers (NUMSA)
1983 Driekamerstelsel in referendum goedgekeur
1984 Nuwe Konstitusie vestig Driekamerstelsel
1985 COSATU (Congress of SA Trade Unions) gestig
1985 Noodtoestand uitgeroep
1985 P.W.Botha lewer Rubicon-toespraak
1986 Paswette, gemengde huwelike en ontug afgeskaf
1987 Algemene verkiesing - Konserwatiewe Party word amptelike opposisie
1989 DP (Demokratiese Party) gestig
1989 PFP (Progressiewe Federale Party) ontbind
1990 Nelson Mandela word uit tronk vrygelaat
1990 Verpligte doodvonnis word afgeskaf
1991 20 Desember - Die eerste vergadering van KODESA (Konvensie vir 'n demokratiese SA) vind plaas
1991 BTW word ingestel
1992 17 Maart - Referendum vir goedkeuring van nuwe konstitusie
1994 Regering deur ANC oorgeneem

Ander belangrike datums

753 vC Tradisionele stigting van Rome
287 vC Archimedes gebore, sterf 212 vC
1492 Amerika ontdek deur Christoper Columbus - daar word geglo dat die Vikings dit reeds in die jaar 1000 ontdek het
1492 Die Spanjaarde wen die slag van Granada teen die Moore
1498 Mosambiek ontdek deur Vasco Da Gama
1504 Pous Pius V gebore
1540 Koning Henry VIII trou met Anne van Cleves
1547 Die eerste Russiese tsaar Ivan gekroon
1589 Ahmed I, Sultan van Turkye gebore, sterf 1617
1598 Die Edik van Nantes onderteken deur koning Henry IV
1642 Koning Charles I poog om 5 lede van die parlement in hegtenis te neem
1649 Koning Charles I word tereggestel
1759 Britse museum geopen
1775 Amerikaanse Vryheidsoorlog - 1775 tot 1783
1775 Paul Revere ry van Charleston tot Lexington
1778 Kaptein Cook ontdek Hawaii
1781 Die planeer Uranus ontdek deur Sir William Herschel
1789 Eerste Amerikaanse nasionale verkiesing
1789 Generaal Washinton word eerste president van Amerika
1792 Die eerste valbyl opgerig in Parys
1793 Koning Louis XVI tot die dood veroordeel
1800 Aga Khan I gebore, sterf 1881
1802 Verdrag tussen Groot-Britanje, Frankryk, Spanje en Nederland. Onderteken op 25 Maart 1802
1804 Tahiti onafhanklik verklaar
1840 Penniepos begin in Britanje
1840 Koningin Victoria en Prins Albert getroud
1848 Californië se eerste goud ontdek
1856 Die Victoria Kruis vir dapperheid word ingestel
1858 Die Vatikaanstad word onafhanklike staat
1858 Die uur-klok van Big Ben gegiet
1861 Amerikaanse Siviele Oorlog - 1861 tot 1865
1864 Die Albertmeer ontdek deur Sir Samuel White Baker
1867 Amerika koop Alaska by Rusland
1876 Alexander Graham Bell patenteer sy eerste telefoon
1890 Cleopatra se graf ontdek
1897 Turkye verklaar oorlog teen Griekeland
1906 Aardbewing in San Francisco
1909 Die Shackleton ekspedisie bereik die magnetiese Suid-pool
1911 Amundsen ontdek die Suid-Pool op 14 Desember 1911
1912 Kaptein Scott bereik die Suid-pool
1915 Gifgas die eerste keer gebuik in oorlogvoering deur Duitsland
1917 Duitsland begin met duikbootoorlogvoering
1926 John Logic Baird gee die eerste demonstrasie van televisie
1933 Hitler aangestel as kansellier
1936 Edward VIII aangewys as koning in Britanje
1936 Koning George V word begrawe
1942 Slag van Alamein -  23 Okt tot 4 Nov
1942 Die Japannese neem Singapore in
1943 Duitse oorgawe by Stalingrad
1948 Burma word 'n onafhanklike republiek
1950 Indië word 'n republiek binne die Statebond
1952 Koningin Elizabeth II word troonopvolger
1954 Eerste Amerikaanse atoomaangedrewe duikboot gelanseer
1959 Eerste inry-bank geopen in Liverpool

Verskeie bronne is gebruik vir die opstel van hierdie lys

Back to content